top of page
søler.JPG

Referat af turen til Borre Knob og Sejet Strand.

 

I indbydelsen til turen var man stillet i udsigt, at vi ville se en masse fugle, og skønt det småregnede hele dagen, skulle det vise sig, at forventningen blev indfriet. Allerede da vi stod på p-pladsen fløj en flok dobbeltbekkasiner rundt over den lille sø ved kursuscentret, og på turen langs tangens vestside så vi et par fiskehejrer, et par skarver, mange sølvmåger, hættemåger og stormmåger, mange strandskader, 27 toppede skalleslugere, 4 hvidklirer og 2 storspover ude på sandrevlerne og i fladvandet mellem sandrevlerne og strandbredden, samt ca. 250 ederfugle ude i fjorden vest for sandrevlerne.

 

Ude på tangens spids kunne vi se en flok på flere tusind hjejler, som fløj ude over Alrø, og så fik vi da også set lidt på nogle tøffelsnegle, som sad fastsugede på nogle sten, og nogle fik smagt på strandbeder. Hjemturen foregik på stien langs tangens østside, og her var der endnu ca. 50 ederfugle i havet øst for tangen.

 

Inde på land var der adskillige engpibere, en enkelt tårnfalk samt en bemærkelsesværdig flok på ca. 150 grønirisker, som fouragerede på hyben, og så trak en flok hjejler hen over på vej mod Alrø.

 

I søen ved p-pladsen var der også mange fugle med mange rødben, viber og stære på bredden, mange krikænder og pibeænder samt 2 knopsvaner, 2 lille lappedykker og et par gråænder ude i søen, --- og så var der en fugl, jeg i min kikkert med regnvåde linser ikke kunne bestemme. Det var en lys brungrå vadefugl, som sad sammen med viber og rødben ved søbredden. Den havde størrelse som en vibe, men desværre fløj den bort, inden vi kunne nå at få fat i fotoapparater eller teleskoper.

 

Efter besøget på Borre knob kørte vi til Sejet Strand for at se efter sæler, og igen var vi heldige, for her var der “sæltræf” den dag med 13 sæler, som hvilede sig på stenene i Horsens Fjord, og på en stor sten lå der 5, som Lars Østerlund tog et glimrende foto af. Da klokken efterhånden var blevet mange, valgte en del at køre hjem, mens en lille flok kørte videre til kaffepause i Boller Slotspark, hvor man jo kan sidde i tørvejr.

Bynaturturen i Bygholm Park - Referat

 

Turen i Bygholm Park den 9. april 2022 var begunstiget af solskinsvejr, og det gør altid en tur bedre, selvom det var koldt, og fremmødet med 18 deltagere var da også fint.

 

I indbydelsen var man blevet stillet i udsigt, at vi ville se en masse fugle, og det kom til at holde stik, for der var masser af grågæs, hvoraf flere lå og rugede på deres reder på øerne i søerne, mange gråænder, hættemåger og stormmåger, flere fiskehejrer på deres store reder i hejrekononien tæt ved Peblingestien, - flere gråkrager, sølvmåger, blishøns, grønbenede rørhøns og alliker,  et knopsvanepar, en enkelt troldand han, en enkelt ung skarv, en enkelt hvid vipstjert, flere syngende gransangere,  et par gærdesmutter, og – som noget særligt – et par smukke sildemåger, som optrådte meget publikumsvenlige. Desværre var der ingen natugler at se i redehullet.

 

I indbydelsen var man også stillet i udsigt, at vi skulle se nærmere på misteltenplanterne i træerne langs Peblingestien, og her var det meget at se, for de stedsegrønne snylteplanter har bredt sig, så der er planter med grønne bær i rigtigt mange træer. Planten er sjælden i den danske natur, og jeg har ikke set et tilsvarende antal andre steder herhjemme.

 

På turen så vi også lidt på det tidligere borgsted, hvor Erik Menved i 1313 opførte en borg, som fungerede frem til 1617, hvor Christian den 4. nedlagde den.

 

-- og så skal der jo på enhver tur være observationer, som man ikke har set før, og den sørgede Bent Vestergaard for at vise os. På denne tur blev det alm. smørlav, som vistnok er ret almindelig, og grynet dugrosetlav, som er sjælden. Begge arter vokser på træstammer af gamle træer i parken.

 

Med venlig hilsen

Carsten Fynbo Larsen

Referat af turen til Lerdrup Hav

Den 7. maj 2022 var vi på tur til Gyllingnæs i et strålende forårsvejr med skyfri blå himmel og en frisk forårsvind, hvor vi gik en tur på i alt 7,2 km langs stranden ved Vadegrunden ved Lerdrup Bugt og et lille stykke ind i skoven ud for godset på Gyllingnæs.

 

Vandet i Lerdrup Hav er meget lavt, og i det gode vejr var der en del mennesker ude i vandet som måske samlede stillehavsøsters eller fiskede, og det kunne være grunden til, at her kun var få fugle med nogle hvidklirer som det mest bemærkelsesværdige, men vi fik da set lidt på vegetationen langs stranden, hvor der bl.a. vokser kogleare, som man tidligere spiste for at undgå skørbug.

 

På et areal langs stranden plejer man strandengen ved at lade den afgræsse af kvæg, og her kunne vi da glæde os over en  kvægflok med en tyr, mange køer og enkelte små kalve.

 

Skoven var måske det mest specielle, for det er en kystskov, som er domineret af gamle ege- og bøgetræer, som er krogede og forvredne på grund af påvirkningen af vestenvinden ude fra Lerdrup Hav. Skoven har en underbevoksning af bl.a. kristtjørn med et tæt bunddække af ramsløg og hulkravet kodriver.

 

Det mest bemærkelsesværdige så vi måske på køreturene fra Horsens til Lerdrup Hav, for på udturen så vi en rød glente, som blev mobbet af en musvåge, og på hjemturen var der på strækningen mellem Amstrup og Sondrup en voksen havørn med hvid hale, som blev mobbet af en rørhøg.

 

Vedhæftet er et par fotos, som Marianne Fock har været så venlig at give tilladelse til, at jeg må bruge.

 

 

Med venlig hilsen

Carsten

Referat af turen til Uldum Kær.

 

Turen var annonceret som en nattergaletur, og derfor var det jo perfekt timing, at en nattergal gav sig til at synge tæt på mødestedet på Kærvej i Uldum Kær lige nøjagtigt kl. 19,00, som var mødetidspunktet.

 

Turen var arrangeret som en se-og-lyttetur, og det blev det. Vi hørte yderligere 5 syngende nattergale,  vi hørte og så 3 kukkende gøge, adskillige syngende rørspurve, hvor vi også fik set nogle, flere syngende tornsangere, hvor vi også fik set en enkelt, syngende gransangere, syngende løvsangere, en syngende gærdesmutte, og så fik vi set knopsvaner, gråænder, en vibe, som jagede en rørhøg, ringduer, gråkrager, landsvaler, bysvaler, mursejlere, musvitter og en enkelt våge, som vi i fællesskab fik bestemt som en musvåge.

 

Vi hverken så eller hørte græshoppesanger, blåhals, fyrremejse eller dobbeltbekkasin, men vi fik en smuk gåtur hele vejen rundt i Uldum Kær, som jo er et fantastisk område på denne årstid.

 

Med venlig hilsen

Carsten Fynbo Larsen

bottom of page