Naturhistorisk Forening for Horsens og Omegn 

Formandens beretning 

Jeg ved ikke helt, om I vil tro mig, men jeg forbereder mig faktisk lidt, når jeg skal aflægge formandens beretning, og selvom jeg da har prøvet det nogle gange, har alder jo en vis indvirkning på hukommelsen. Jeg mener ikke selv, at min er blevet dårligere, men der er jo langt flere begivenheder og datoer, man skal holde styr på. Derfor vælger jeg at se lidt i kalenderen fra forrige år som en del af forberedelserne, og iflg. den har vi i 2019 været ret aktive. 

Allerede før generalforsamlingen i 2019 havde vi været på en vintertur til Bygholm Park for at se på hejrer i deres reder, farvemuterede gråænder, rørhøns og træløbere, men den har jeg allerede omtalt i beretningen for 2019. 

Derfor gik første tur i vores foreningsår den 31. marts til Torsted Engsø, som er etableret af Horsens Kommune ved at føre en lille bæk, som tidligere løb igennem et moseområde, udenom mosen og samtidig opføre en dæmning, således at vandspejlet i moseområdet blev hævet. Formålene ved projektet er at bruge søen som et opsamlingssted for regnvand ved kraftige regnskyl og samtidig lede det kvælstofholdige bækvand uden om søen, så den får en bedre vandkvalitet. En sådan sø får hurtigt en værdi for vandfugle, og vi så da også troldænder, taffelænder og lille lappedykkere. 

Den næste tur gik til Bygholm Enge den 19.maj, og det blev en fin aftentur i godt vejr. Allerede oppe ved mødestedet på pendlerpladsen ved Silkeborgvej var der gransangere, løvsangere, mejser m.v., og nede i engområdet var der skam 5 sortterner, som fangede insekter over 

vådområderne. Her var også troldænder, krikænder, grågæs, viber, rødben m.v., og så var der mange stære i stærekasserne på golfbanen. Stære er ved at blive ret ualmindelige her på egnen. 

Den 26.maj var vi nogle få, som tog færgen til Hjarnø, hvor vi gik en tur på sydstranden på øen, og hvor der i klinten bor mange digesvaler, som fløj rundt omkring os. Som noget specielt var der også mange tidselsommerfugle her allerede, og når man nu ved, at de er fløjet herop fra middelhavsområdet, var det da en usædvanlig observation så tidligt på året. Vi besøgte selvfølgelig også hættemågekolonien med splitterner på øens østende og fugleområdet med sølvmågekolonien på nordsiden. Det var som sædvanlig en oplevelse at se disse kolonier, og også i år var der skam knortegæs i fugleområdet på nordsiden. 

De Vilde Blomsters Dag den 16 .juni foregik ved Nørrestrand med Bent Vestergaard som guide. Det er med tiden en fast tradition, at vi afholder et arrangement på denne dag sammen med Dansk Botanisk Forening og Horsens Kommune, og som så ofte før kom turen ret hurtigt til at se efter Nørrestrand orkideer. Biologer fra Horsens Kommune deltog også i turen, og de var ikke just begejstrede da de så, hvorledes man havde slået en overdrevsskråning, hvor der normalt blomstrer hvide skovgøgeliljer, men vi fandt dog nogle få. 

Den første af de ”store” ture gik den 23. juni til Lille Vildmose. Turen var arrangeret af Horsens DN og Naturhistorisk Forening, og vi var 45 deltagere. Vejret var flot, og allerede ve første stop ved Birksø var der flere gode observationer, idet 22 skestorke rastede her, og et par sorthalsede lappedykkere svømmede rundt ude i søen, men her var også klyder med unger og skeænder, krikænder m.v. Næste stop inde i mosen med en gåtur på plankestierne gav bl. a. fund af den kødædende plante soldug, og der sidste stop ved Høstmark skov gav 6 kronhjortehinder og som noget helt specielt – en flyvende kongeørn. På turen rundt i mosen (med bus) havde vi håbet at se elsdyr. Det lykkedes dog ikke, men i stedet fik vi ste et tranepar på tæt afstand. 

Den anden af de ”store” ture den 18. august gik til Nationalpark Mols Bjerge og Jernhatten med 35 deltagere. Vejret var slet ikke godt, og derfor var der ikke så mange store observationer, og den del af Nationalparken som drives af Århus Universitet var nok lidt af en skuffelse. Dette område afgræsses af heste og køer, og biodiversiteten burde være stor, men vi så nu gyvelplanter som ret dominerende i området. Vi fik imidlertid et par gode traveture i de smukke landskaber. 

På Naturens Dag den 8. september var vi igen sammen med Horsens DN om en tur til Troensø med Jens Troense som guide. Her var pænt med deltagere, selvom vi tidligere har arrangeret den samme tur, og vi kunne nu se, at Troensø ikke længere er en ø men en tange, som netop denne dag havde besøg af et par stenvendere og et par strandskader. 

Årets sidste tur den 15. september gik til Brigsted Strand, som er et glimrende fugleområde. Også denne tur var arrangeret sammen med Horsens DN, og vi fik en masse fugle at se med store ryleflokke, hjejler, storspover, knopsvaner m.v. 

I 2020 skal vi også på tur 

Den 3. maj skal vi til Tunø for at se tejster 

Den 7. juni vil vi tage til Fyns Hoved, som er et 400 år gammel næringsfattig overdrev. 

Den 26.juli vil vi tage til Kloster Mølle og Addit Hede for at se masser af dagsommerfugle og andre insekter på Addit Hede og forhåbentlig sølvhejrer, lille flagspætte, korttået træløber, isfugl m.v. ved Kloster Mølle. 

Den 23 august tager vi på bustur til Vejlerne og Bulbjerg og 

Den 1. november vil vi se på kronhjorte på Vind Hede. 

Herudover pønser vi på at arrangere en tur til Hjarnø, og så er der jo arrangementerne i de naturhistoriske foreninger i Vejle og Fredericia, som vi indbydes til at deltage i. 

Hvis jeg helt overordnet ser tilbage på 2019, har det ikke bragt de store overraskelser. Vi har nu 36 medlemmer, og det er næsten det samme som året før. Vi får kun få nye medlemmer, men vi mister også kun medlemmer p.g.a. alder. Allerede for mange år siden fik jeg det råd, at vi skulle få brugt pengene i kassen, for foreningen havde kun få år tilbage at leve i, men vi er her da endnu, og vi har stadigvæk penge i banken. 

Jeg er også så optimistisk, at jeg tror, vi kan fortsætte, så vi har skam fået fornyet vort cvr-nummer, og det tror jeg, fordi foreningen også har et positivt socialt aspekt for mange af os. 

Jeg vil derfor takke medlemmerne, bestyrelsen og vore samarbejdspartnere for samarbejdet. 

Ang. 1 – Valg af dirigent

Marianne Foch blev valgt som dirigent

 

Ang 2 – Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt

 

Ang. 3 – Regnskab

Regnskabet, som viste et overskud på 3.060,79 kr. og en bankbeholdning på 17.322,60 kr., blev godkendt

 

Ang. 4 – Budget

Budget for 2020 med et underskud på 660,- kr. og uændret kontingent på 100 kr. for enlige og 150 kr. for husstandskontingenter blev godkendt.

 

Ang. 5 – Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ang. 6 – Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Lene Gredal og Lars Østerlund blev genvalgte uden modkandidater.

 

Ang. 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Egon Mahncke belv genvalgt som revisor og Marianne Foch blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ang. 8 – Eventuelt

Foreningens fremtid blev drøftet. Der ønskes ingen ændringer.

 

 

Generalforsamling 2020

Heading 1