Naturhistorisk Forening for Horsens & Omegn

 

Formandens beretning – Generalforsamlingen 2016

 

Jeg skal nu aflægge beretning for 9. gang, og jeg har da tænkt på, om det med tiden ikke er brug for lidt forandring, så i år vil jeg ikke starte med vore ture, men med de øvrige forhold, som bør omtales i en beretning for at gøre den retvisende.

Vi fik jo ved sidste generalforsamling en ny kasserer i Lene Gredal, og et kassererskifte medfører en bureaukratisk procedure, som man ikke tror muligt, hvis man ikke har oplevet det før. Vor bank- - Danske Bank – krævede nemlig et underskrevet generalforsamlingsreferat, identifikation med foto af alle bestyrelsesmedlemmer samt indsendelse af flere skemaet med bestyrelsesmedlemmernes underskrift på, optagelse i CVR-registret m.v. før den nye kasserer kunne få adgang til vor konto. Vi startede proceduren umiddelbart efter generalforsamlingen, og Lene kunne først benytte kontoen omkring 1. august.

--Det er godt vi har en bank, som er medvirkende til, at man som foreningsfrivillig har gode arbejdsvilkår!!

Derfor et det godt, at vore samarbejdspartnere i de naturhistoriske foreninger i Vejle, Fredericia og Gedved samt DN og Dansk Botanisk Forening har en langt bedre forståelse for, hvorledes man agerer uden det helt store bureaukrati. Disse samarbejder kører nu overordnet på skinner, og vi er også begyndt i praksis at kunne se, at det fungerer, idet der i år har været flere ”udefra” på vore ture, ligesom nogle af vore medlemmer har deltaget i ture, som de andre foreninger har arrangeret. Dette samarbejde giver et vældigt stort og varieret udbud af arrangementer, som vore medlemmer kan gøre brug af.

Også i 2015 har vi i december haft et formands- og kasserermøde, som fandt sted i Fredericia, og bortset fra, at stedet var vanskeligt at finde, forløb det tilfredsstillende, og I kan godt glæde jer til gode ture m.v. i 2016 fra vore naboforeninger.

Vi vil naturligvis også gennemføre nogle ture i 2016, og den første kommer allerede den 25. – 27 marts. Det er en tur til Pulken i Sverige for at se på traner samt til Falsterbo for at se på fugletræk. Det bliver en meget spændende tur, som Helle Gommesen har sørget for. Det sker i et samarbejde med foreningen Norden med Risskov Rejser som rejseselskab, og jeg tror, at alle glæder sig. Desværre er tilmeldingsfristen for længst overskredet, så man kan ikke tilmelde sig, selvom man nu måtte ønske det.

Årets næste tur bliver en tur bliver en fugletur til Egå Engsø, son er et af Østjyllands vigtigste fugleområder med bl.a. ynglende havørne.

Herefter følger ligeledes en forårstur til Den Genfundne Bro ved Vestbirk. Broen, som er en gammel jernbanebro, der har været overdækket med jord, men Horsens Kommune har frilagt og renoveret den, og den er næsten blevet en turistattraktion.

Den 19. juni 2016 er det De Vilde Blomsters Dag, og vi har sagt ja til at være medarrangør sammen med Dansk Botanisk Forening, DN og Horsens Kommune på en tur ved Bygholm Sø den dag.

Foreningen bliver efter sigende 75 år i år. Det er jo ikke et stort jubilæum, men vi vil alligevel markere det med et medlemsarrangement, der som hovedpunkt har en tur til Troenses Ø, hvor Jens Troense, som opdagede den, selv vil fortælle om øen, som er opstået i Horsens Fjord inden for de seneste år. Turen gennemføres den 12. juni 2016, og den dag må det godt blive sommervejr.

Om efteråret har vi planlagt en tur til Tøndermarsken, som på dette tidspunkt er et fugleeldorado, og vi slutter året med en lokal tur til Bygholm Enge for at se, hvorledes dette område har udviklet sig.

 

I år startede vi lidt stille op, idet vor første tur først fandt sted den 16. maj 2015 til Oldenor og Trillen i Sønderjylland med Stig Jeppesen som guide.

Oldenor er et naturgenopretningsprojekt på Nordals med en meget stor sø på 48 ha. Søen havde et meget rigt fugleliv med en stor skarvkoloni med masser af skarver, mange grågæs, gråænder og troldænder, men det mest bemærkelsesværdige var nok et par toppede skalleslugere, som jo normalt er saltvandsfugle, og en lille kærsanger, som sad og sang med alle muligt fuglestemmer.

Fra Oldenor tog vi til Trillen, som er et naturområde ud mod Høruphav, hvor en lang sandtange omkranser en sø. Her var det både blæsende, vådt og koldt, så det var ikke særligt indbydende hverken for fugle eller mennesker. Vi så dog lidt vadefugle, men de fleste var på så lang afstand, at en artsbestemmelse blev til rene gætterier.  – I godt vejr må det være et skønt sted.

Den næste tur gik til Nørrestrand på De vilde Blomsters Dag den 15. juni 2015 med Heidi Brixen fra Dansk Botanisk Forening som guide, og som altid, når der er botaniske ture ved Nørrestrand, gik vi mest for at finde orkidéer. Iflg. eksperterne fandt vi 6 arter – ægbladet fliglæbe, skovhullæbe, majgøgeurt, purpurgøgeurt, kødfarvet gøgeurt samt skovgøgelilje, og det var da ret flot. I tilgift fik så set en flot rørhøg han, som fløj forbi på ret tæt hold.

Årets store tur gik til Læsø den 15. – 16. august 2015, og det var en fin tur med 18 deltagere. Vi var indlogeret på Annekset på Danhostel Læsø, hvor vi fik en glimrende service med god mad, og så fik vi set det meste af Læsø.

Den første dag var vi om eftermiddagen på en ”traktor-bustur” til Rønnerne, og selvom vejret rent ud sagt var elendigt med styrtregn og torden, fik vi alligevel en god tur. Vi var helt ude på Hornfiskerøn, som er det yderste af en helt fladt sandet areal med lyskrævende sarte planter med meget stor artsvariation. Området afgræsses af kvæg og islandske heste, som holder vegetationen meget lav, og så er der overalt tuer af gul engmyre. Vor traktorfører, som også var en glimrende guide, fortalte levende om området, og det lykkedes faktisk for ham at få nogle af os til at smage på levende gule engmyrer.

Aftenen var til en tur i byen, men Vesterø er ikke ret stor, så det mest interessante var ret mange syngende store løvgræshopper.

Søndag startede vi med at køre ud til Læsø Saltsyderi, som oppumper vand med et saltindhold på op til 10% ude fra Rønnerne. Mange fik en rundtur i syderiet, mens en enkelt gik en tur blandt islænderhestene på Rønnerne og så på randøjer.

Herefter kørte vi til Læsø Museum, som er en gammel firlænget bindingsværksgård med tangtag fra 1600-tallet. Gården fremtræder udadtil næsten fuldstændigt lukket, men inde i det helt lukkede gårdrum var der et fantastisk miljø med en særegen atmosfære.

Næste stop var Læsø Klitplantage, hvor vi indtog vor frokost i den yderste klitrække med sandklitter bevoksede med hedelyng og klokkelyng i blomst samt tørst, som er en lille busk. Farverne på stedet var fantastiske, og en gåtur i området ville have været på sin plads, men vi havde et par lokaliteter, vi også skulle nå inden hjemrejsen, så vi kørte til et kærområde, hvor der efter sigende skulle være ynglende traner. Vi så dog ingen, men vi så en helt lille hugorm, som lå sammenrullet til hug og mange dværgblåfugle.

Sidste stop før færgen var ved Holtemmer, hvor der er et meget interessant vådområde helt ud til havet. De fleste af deltagerne havde fået den motion, de behøvede, men nogle få utrættelige gik da ind i området og fandt hvid næbfrø, som er en sjælden halvgræs, samt lille soldug og rundbladet soldug, som begge er kødædende planter.

Året sidste tur gik til Vind Hede den 25.10.2015 fort at se efter kronhjorte. Vi var 11 personer, som mødtes ved Vind Kirke, og efter et kort besøg i den lille rå kirke kørte vi ud på heden. Her var der ingen kronhjorte at se, så vi tog madpakkerne frem, og så kom krondyrene. Først kom der 1, så kom der to, og sådan blev det ved, indtil der var over hundrede, før vi var færdige med at spise. De gik roligt i en afstand på under 200 meter, og de var i alle størrelse lige fra ret små kalve over ungdyr og hinder til meget store hjorte med store gevirer. På det tidspunkt, hvor der var flest, var der over 150 dyr, og så fik vi i tilgift en stor flok ravne, som slog ned i området.

Fra Vind kørte vi til Skjern Enge, og også her var der nok at se: 2000 blishøns i en stor flok, en troldandeflok med et lignende antal, tusindvis af bramgæs, lige så mange grågæs, gråænder, krikænder, 70 skeænder og 15 spidsænder + to voksne havørne, som fik hele fuglelivet til at koge, da de gik på vingerne.

Herfra kørte de fleste hjem, men vi var nogle få, som aldrig kan få nok, så vi måtte omkring Merringgård Skov, og vi kunne så afslutte dagen med at se på ca. 30 røde glenter, som trak ind til natterast.

Jeg synes fortsat vi har noget at bidrage med i form af vore ture, for vi kommer rundt, hvor vi normalt ikke ville komme, hvis vi ikke havde vor forening. Derfor bekymrer det mig også meget, at vort medlemstal falder og vor gennemsnitsalder stiger. Da jeg tiltrådte for snart mange år siden, forudså jeg problemet, men de skiftende bestyrelser har ikke formået at ændre udviklingen, hvilket må beklages. Jeg mener, vi stal tage problematikken op igen i år, og jeg modtager gerne forslag til at ændre denne udvikling.

Tak til vore samarbejdspartnere i DN, De naturhistoriske foreninger i Gedved, Vejle og Fredericia, bestyrelsen og alle medlemmer for et godt år.

Og så skal der lyde en speciel tak til Helle Lund Gommesen, som nu efter mange år i bestyrelsen har valgt at udtræde af den. Vi håber meget, at du også fremover vil være at finde blandt de aktive i vor forening.

 

Naturhistorisk Forening for Horsens & Omegn

Referat af generalforsamling den 25. februar 2016

 

Ad 1.  Lis Lund blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Ad 2.  Formanden aflagde beretning for 2015. Beretningen blev godkendt uden afstemning.

 

Ad 3.  Kasserer aflagde regnskab og fremlagde budget for 2016. Begge dele blev godkendt uden afstemning.

 

Ad 4.  Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 5.  Lene Gredal blev genvalgt som kasserer.

 

Ad 6.  Grethe Høj blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Helle Lund Gommesen udtrådte af bestyrelsen.

 

Ad 7.  Stefan Dohn blev valgt som bestyrelsessuppleant.

 

Ad 8.  Egon Mahncke valgtes som revisor.

 

Ad 9.  Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en revisorsuppleant.

 

Ad 10.  Evt. – Ingen bemærkninger.